Skocz do zawartości

OGŁOSZENIE

FORUM NA SPRZEDAŻ!

Zapraszamy do kontaktu.


laxi2012@gmail.com


Regulamin Forum GOCS.pl

Odp. na pytanie kontrolne: chrz??�?szcz

1. Og�???lne zasady forum
- Zabrania si??�? u�???ywania nick�???w reklamuj??�?cych inne strony www, wulgarnych, obra�???aj??�?cych czyj??�?�?�? kultur??�? (ras??�?), b??�?d� ??? wyznanie
- Zabrania si??�? u�???ywania wulgaryzm�???w
- Wyzywania i obra�???ania innych u�???ytkownik�???w wi??�?�???e si??�? z warnem
- Zabrania si??�? propagowaniu piractwa(zawieraj??�?cych odno�?�?niki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.)
- Zakazuje si??�? zamieszczania tre�?�?ci zwi??�?zanych z pornografi??�? i pedofili??�?
- Zakazuje si??�? zamieszczania tre�?�?ci niezgodnych z obowi??�?zuj??�?cym prawem
- Zakazuje si??�? zamieszczania tre�?�?ci dyskryminuj??�?cych inne rasy, grupy spo�?�?eczne oraz
mniejszo�?�?ci narodowe
- Administracja nie odpowiada za wszelkie transakcje i umowy zawarte w dziale "Bazar" na naszym forum.

2. Pisanie post�???w, Zak�?�?adanie temat�???w
- Na forum piszemy po polsku
- Podczas pisania posta nale�???y korzysta??�? z polskich znak�???w oraz znak�???w interpunkcyjnych
- Nale�???y unika??�? post�???w niezwi??�?zanych z tematem
- Ka�???dy post, kt�???ry b??�?dzie trudny do zrozumienia, zostanie usuni??�?ty
- Unikaj zak�?�?adania tych samych temat�???w
- Przed za�?�?o�???eniem tematu nale�???y skorzysta??�? z wyszukiwarki
- Temat nale�???y za�?�?o�???y??�? w odpowiednim dziale
- Ka�???da my�?�?l/problem powinien by??�? jasno opisany; nale�???y poda??�? wszystkie szczeg� ???�?�?y
- Je�?�?li zajdzie taka potrzeba, Moderator lub Administrator mo�???e zmieni??�? nazw??�? tematu
- Ka�???dy temat, kt�???ry jest sprzeczny z regulaminem forum, zostanie usuni??�?ty
- Warto te� ??? przeczyta??�? tre�?�?ci znajduj??�?ce si??�? na tej stronie

3. U�???ytkownicy
- W serwisie mo�???na posiada??�? tylko i wy�?� ???�?cznie jedno konto zak�?�?adanie kilku konto z danych powod�???w takich jak:
+ Dostanie Warna na poprzednim Koncie
+ Zosta�?�?e�?�? Zbanowany
+ Chcesz si??�? ukry??�? pod innym nickiem
Zostanie to ukarane od razu Banem w serwisie.
- Je�???eli twoje konto z jakiego�?�? powodu zostanie zablokowane napisz na admin@gocs.pl w sprawie wyja�?�?nienia.
- Obra�???anie u�???ytkownik�???w jest surowo zabronione, nie stosuj??�?c si??�? do tego mo�???esz otrzyma??�? Bana.
- U�???ytkownicy kt�???rzy chc??�? zmieni??�? nick musz??�? poprosi??�? o to administracj??�? serwisu.
- Zabrania si??�? stosowania w nicku obra�???liwych nazwa, wulgaryzm�???w czy te� ??? link�???w stron internetowych. Zasada ta nie tyczy si??�? przedstawicieli firm.

4. Ostrze�???enia(warny)
- Za �?�?amanie regulaminu i zasad obowi??�?zuj??�?cych na forum przyznawane s??�? ostrze�???enia
- Przyznanie trzeciego ostrze�???enia u�???ytkownikowi wi??�?�???e si??�? z automatycznym zakazem pisania na forum
- Otrzymacie 5 ostrze�???e�?�? wi??�?�???e si??�? automatycznie ze zbanowaniem konta

Odrabianie ostrze�???e�?�?:
- Warna mo�???na odrobi??�? reklamuj??�?c serwis GOcs.pl.
- Pro�?�?b??�? o odrobienie, piszemy w oddzielnym temacie.
- Nazwa tematu musi zawiera??�? prefix [WARN]Nick.
- U�???ytkownik kt�???ry pisze o zdj??�?cie warna, ma prawo do obrony.
- Ka�???da osoba kt�???ra ma co�?�? do powiedzenia w sprawie warna, ma takie prawo.
- Aby reklama by�?�?a zaliczona musi:
+ nie �?�?ama??�? regulaminu danego forum;
+ nie znajdywa??�? si??�? w koszu, ani nie mo�???e by??�? niezaakceptowana;
+ osoba kt�???ra robi reklamy musi mie??�? nazw??�? u�???ytkownika tak??�?, jak??�? ma na forum GOcs.pl, lub podobn??�?.
- Administracja decyduje o zdj??�?ciu warna. Je�?�?li uwa�???amy, �???e dla tej osoby ewidentnie nale�???a�?�? si??�? warn, mo�???emy go nie zdj??� ???�?.

5. Plagiatorstwo
- Zakazuje si??�? kopiowanie cudzych poradnik�???w b??�?d� ??? tutoriali bez zgody autora. Je�???eli to ju� ??? zrobi�?�?e�?�? to pami??�?taj o dodaniu prawdziwego autora i �???r�???d�?�?a.
- Wszystkie pr�???by zwi??�?zane z Plagiatorstwem b??�?d??�? karalne ostrze�???eniami


Rejestruj??�?c si??�? na forum potwierdzasz, �???e akceptujesz zasady panuj??�?ce na forum.

Wszystkie prawa zastrze�???one. Zabrania si??�? kopiowania element�???w graficznych forum jak i tre�?�?ci. Administracja nie odpowiada za tre�?�?ci zamieszczane przez u�???ytkownik�???w.