Skocz do zawartości

Najbardziej lubiana zawartość


#8910 PORADNIK DLA DRU???YN, trening, granie

Napisane przez mentor w 23 listopad 2012 - 10:58

Witam wszystkich uprzejmie

WST???P:

Ten poradnik, o ile mo???na tak go nazwa??? skierowany jest do dru???yn, kt???re zaczynaj??? swoj??? przygod??? z Counter Strike: Global Offensive. Zaawansowane zespo??y by??? mo???e przypomn??? sobie o kilku istotnych sprawach. Je??li chodzi o mnie, nigdy nie osi???gn?????em wiele w Counter Striku, nie gra??em w topowych team'ach, wi???c to co pisz??? jest jedynie moj??? sugesti???, a nie jedyn??? s??uszn??? prawd???. Mimo wszystko wiele godzin ods??onom CSa po??wi???ci??em, przez wiele lat. B?????dy kt???re pope??ni??em i do??wiadczenie, kt???re zebra??em by??? mo???e komu?? si??? przyda.

PORADY OG??LNE:

- Przy tworzeniu zespo??u lub dochodzeniu do niego, dobierzcie osoby, z kt???rymi mi??o b???dzie si??? wam sp???dza??? czas, kt???re nie s??? konfliktowe i nie obra???aj??? si??? o byle ???art. O ile r??????nice w umiej???tno??ciach nie s??? zbyt wysokie, starajcie si??? stworzy??? dobr??? atmosfer??? w team'ie ? stawiaj???c sobie ten cel na pierwszym miejscu.
- Drug??? istotn??? kwesti??? jest czas jakim dysponuj??? cz??onkowie dru???yny, tylko ci??????k??? prac??? mo???ecie co?? osi???gn??????, a do tego jest potrzebny czas. Lepiej ustawi??? treningi (tak okre??lam ca??y czas sp???dzony razem, r???wnie??? zwyk??e mecze) codziennie, chocia??? po 1,5h, ni??? co dwa lub trzy dni po 3-4 h. Jak co?? komu?? nagle wypadnie, to macie przerw??? 1 dzie??, a nie 3-4. im d??u???sze przerwy mi???dzy graniem, tym gorzej dla sp???jno??ci zespo??u.
- W zespole bardzo wa???n??? kwesti??? jest posiadanie gracza, kt???ry skupi si??? na graniu broni??? AWP, musi j??? lubi??? i cz???sto z ni??? trenowa???. Wy jako zesp????? musicie takiego gracza wspiera???, bo jest to, po prowadz???cym najbardziej odpowiedzialna i wymagaj???ca pozycja.
- Pilnujcie, aby w zespole w kt???rym gracie, umiej???tno??ci graczy by??y mniej wi???cej wyr???wnane. Najlepsi gracze (s??? wyj???tki oczywi??cie) trac??? motywacj??? do gry, jak ci???gle otwieraj???, takie osoby cz???sto tworz??? konflikty w dru???ynie. Oczywi??cie pomijam sytuacje, w kt???rych s??? gracze, kt???rzy jak w Legue Of Legends ?carruj???? gr???, a pomagaj??? im w tym ?supporty?, kt???rzy cz???sto kosztem broni lub kevlara kupuj??? granaty, defusa itd. w ci??????kich sytuacjach (tak dzi?? post???puj??? najlepsze zespo??y, patrz ESC Loord i Kuben)
- Pocz???tki ka???dej dru???yny s??? ci??????kie, wtedy najbardziej jest potrzebny dobry kapitan, on musi trzyma??? ludzi kr???tko, demokracja przyjdzie w odpowiednim czasie.
- Wa???ne, aby w zespole ka???dy mia?? jak????? rol???/robot??? do zrobienia. Niech np. jedna osoba szuka przeciwnik???w (mixa itd.), druga zarz???dza serwerem i dba o jego konfiguracj???, trzecia przygotowuje jak????? strategi??? na nast???pny trening, czwarta szuka event???w, pi???ta organizacji. Im wi???cej os???b si??? anga???uje, tym bardziej dru???yna jest ze sob??? zgrana, b?????dem jest jak robi to wszystko jedna osoba.
- Pami???tajcie, ???e to jest gra w kt???rej jeden zesp????? przegrywa, drugi wygrywa. Nie mo???na ci???gle wygrywa???, nauczcie si??? przyjmowa??? pora???ki i wyci???ga??? z nich wnioski. Jak po kolejnym ?Lose? s??yszysz ?disconnect? na komunikatorze g??osowym lub ?nara?, to czas na zmiany w twoim zespole. Rozmawiajcie, nie b???jcie si??? powiedzie??? ?G??upio si??? dzi?? wychyla??em, musz??? to naprawi??? w nast???pnym meczu?, ?Ej kowalski dobrze zagra??e?? dzi???, ?co zrobili??my ???le??, ?co musimy jeszcze przetrenowa?????.
- Nie mo???ecie si??? ba??? gra??? przeciwko lepszym od siebie, z ka???d??? przegran??? z dobrym zespo??em, w dobrej lidze ro??niecie w si?????. Nie porywajcie si??? z motyk??? na s??o??ce, ale wybierajcie przeciwnik???w, z kt???rymi mo???ecie nawi???za??? jak????? chocia??? niewielk??? walk???. Lepiej zamiast jakiego?? randomowego mixa, zagrajcie w jakie?? lidze (nie chce robi??? reklamy) lub poszukajcie jakiego?? pcw. Lepiej na treningu dosta??? do 0, ni??? po 20 wygranych z randomowymi team'ami 21 mecz przegra??? do 0 na turnieju.

 

battlefield_hardline_wallpaper.625-352.j

PODSTAWY DO WYTRENOWANIA:

- INFO! Rzecz wa???niejsza ni??? skill... Nawet osobom, kt???re uwa???aj??? si??? za oporowych, zdarza si??? powiedzie??? ?b?, jestem na A i nie wiem nic z tego info, czy wbijaj??? czy co. Kolega pada wi???c si??? cofam na B, a chwil??? p??????niej 3-4 terro wpada na A... Info musi by??? szybkie, precyzyjne i kr???tkie typu ?B jeden trup? jak widzimy wylatuj???cy granat lub s??yszymy kogo?? oraz ?B 2 wychodz??? z trupa? jak padli??my lub co?? widzimy. Jakie to proste, aby u??atwi??? sobie ???ycie, a wiele os???b o tym zapomina.
- Ustalenie miejsc???wek, w GAD m???wili o tym Neo i sp?????ka, w nowej grze jest to jeszcze bardziej wa???ne, nazwijcie po swojemu miejsc???wki, na pocz???tek najwa???niejsze, po kilku tygodniach kolejne bardziej szczeg?????owe. Nie wszystko od razu.
- Taktyki cz???sto ko??cz??? si??? w momencie zaj???cia BS'a przez dru???yn??? terroryst???w, jest chwilowy sukces, kt???ry cz???sto si??? ko??czy chaosem i rozbrojeniem tykaj???cej bomby przez CT. Mo???na zwi???kszy??? swoje szanse, przez ustalenie prostej zasady przekazywania informacji pozosta??ym cz??onkom dru???yny typu ? Kowalski m???wi ?patrz??? okienko?, Nowak m???wi ?patrz??? wyj??cie z trupa?, trzeci ostatni terrorysta wie, ???e musi si??? skupi??? na bramie na B na d2. Ma to takie zalety, ???e czasami nie ma czasu na popatrzenie na radar czy rozeznanie si??? w sytuacji (kto pad?? kto ???yje, gdzie jest wr???g) jak wok????? fruwaj??? fleshe i smoki. Szybciej zorientujesz si??? jako ten trzeci terrorysta, kiedy kowalski ginie, wiesz od razu, ???e przeciwnik wyjdzie z trupa. Te??? np. zdajesz sobie spraw??? na co musisz uwa???a??? jak w tym samym czasie Nowak powie, ???e ma bia??o itd..
- Po stronie terro zacznijcie trening od dopracowania CPL'a (tzw. wyczekiwania), szczeg???lnie w GO jest on istotny, nie ma nic bardziej frustruj???cego jak ??mier??? poprzez zabicie w plecy! Nauczcie si??? je chroni???, nauczcie si??? zabija??? nieuwa???nych CT. Lepiej skupisz si??? na zabijaniu przeciwnik???w przed Tob???, jak masz pewno?????, ???e kto?? chroni twoje dupsko z ty??u.
- Jak ju??? nauczycie si??? podstaw CPL ogarnijcie jak ten spos???b gry rozwin?????? kiedy nikt nie zgin????? a czas tyka, ???wiczcie jak dw???jkami czy tr???jkami zajmowa??? pozycje bez strat w ludziach, np. na d2 d??ug???, pocz???tek galeri, im bardziej zepchniecie Anty terroryst???w do obrony, im mniej mapy b???d??? kontrolowa??? tym wi???ksze macie pole do popisu i mo???liwo??ci do ataku. Nie oddawajcie pola walki CT, bo b???d??? wiedzie??? co si??? dzieje na mapie i b???d??? si??? z ??atwo??ci??? przez ni??? przemieszcza???.
- Nie zapominajcie o dw???ch wa???nych kwestiach jakimi s??? bomba i defuser, wyznaczcie ludzi, kt???rzy b???d??? dba???, aby paczka by??a zawsze tak gdzie powinna by???, tak samo z defuserem.
Prosta rzecz, a wiele zespo?????w przez to traci cenne rundy.
- W GO u??atwili spraw???, ale czasami si??? ludzie zapominaj??? ? po przegranej rundzie nie kupujcie broni, tylko zobaczcie kto ile ma kasy, komu rzuci??? bro??, czy w og???le j??? kupowa??? itd....
- Przed ka???dym treningiem p????? godziny, godzina na DM czy AIM i nie b???dziecie denerwowa??? innych, tekstami typu ?nie rozgrzany jestem? itd.. Poza tym codzienne trenowanie umiej???tno??ci indywidualnych to podstawa.
- Indywidualnie ogl???dajcie mecze znanych team'???w, relaksujecie si???, uczcie si??? taktyk i zachowa?? na mapie, da wam to now??? energi??? na kolejne treningi zanim sami zaczniecie co?? ugrywa???.
- Ustalcie mi???dzy wami, kto kryje ma??e, a kto du???e BSy na mapach, nie zmieniajcie ustawie?? co map??? innych, poniewa??? 2 osoby kt???re co map??? ze sob??? wsp?????pracuj???, b???d??? bardziej skutecznie, ni??? pilnuj???ce BSa ma??ego tylko na jednej czy dw???ch mapach.
- Na CPLu terro, niech na d2 do trupa idzie osoba lub osoby kt???re pilnuj??? po stronie CT Bsa ?B?, to jeszcze bardziej zgrywa ze sob??? te osoby, po drugie jak kto?? zginie, wiadomo od razu gdzie, nawet nie musi m???wi???.
- ?ale w dupe dostaniemy?, ?nie ma szans?, z takim nastawieniem daleko nie zajedziecie, tych co tak gadaj??? uciszcie, nie jest te??? dobrze si??? napala??? i by??? zbyt pewnym siebie.
- jeszcze jedna wa???na kwestia na kt???rej sam si??? nie raz przejecha??em. Treningi systematyczne, ale nie przesadzajcie! Nawet jak macie du???o czasu, codziennie sp???dzanie ze sob??? po 5h z czasem tylko wam zaszkodzi.

ZAAWANSOWANE: (w odpowiednim czasie)

- Podzielcie si??? na dwa zespo??y po 2,3 osoby, jeden broni si??? jako CT, drugi atakuje jako terro, ka???da ze stron wcze??niej ustala taktyk??? obrony i ataku. Oczywi??cie korzystacie z dw???ch r??????nych pokoi na komunikatorze g??osowym. Pami???tajcie, ???e najlepiej jest jak jeden zesp?????, to ludzie kt???rzy kryj??? BS ma??y najcz?????ciej, a drugi to Ci z BS???w du???ych. Chodzi o to, aby zgra??? si??? ze sob???, bo wsp?????praca z twoim kolega z dru???yny, kt???ry Ci pomaga broni??? BSa lub na CPLu go zdobywa??? jest najwa???niejsza.
- Wsp???lne ogl???danie hltv wa???nych mecz???w, ewentualnie stream'a, dla relaksu, sprawdzenia taktyk, robi???c to wsp???lnie, wyci???gacie wzajemne wnioski i szybciej si??? uczycie.
- Wsp???lne granie na AIM'ach i DM'ach, spytacie si??? po co? Mog??? to robi??? sam... Im wi???cej rzeczy zwi???zanych z gr??? robicie wsp???lnie, tym lepiej dla dru???yny. Zyskujecie 2 razy tyle, poniewa??? wszyscy maj??? poczucie, ???e ka???dy si??? anga???uje i nic was nie jest wstanie zatrzyma???. To jest team, musicie ze sob??? sp???dza??? jak najwi???cej czasu aby co?? osi???gn?????? wsp???lnymi si??ami. Czasami mo???na i warto odpocz??????, ale ustalcie taki odpoczynek r???wnie??? wsp???lnie.
- Kiedy?? gra??em w takim zespole i wpadli??my na pomys?? oddawania swoich demek do analizy koledze z dru???yny, szczeg???lnie temu co na mapie biega najbli???ej nas. Ma on nam wytkn?????? b?????dy, ale czasami zobaczy???, i??? to, ???e otwiera tabele nie zawsze jest tylko jego zas??ug???...
- Wsp???lne tworzenie taktyk, np. ka???dy przygotowuje taktyk??? na dan??? map???, lub ka???dy z osobna robi taktyki na dan??? map???. Oczywi??cie, Ci co nie maj??? do tego g??owy musz??? si??? wspiera??? wujkiem Google.
- Pokazywanie sztuczek, trenowanie strzelania przez ??ciany, trenowanie z granatami i inne tego typu sprawy zostawcie sobie na p??????niej, nie wszystko naraz... S??? wa???niejsze rzeczy do przetrenowania wsp???lnie.

Zabraniam kopiowania tego poradnika, jak b???d??? chcia??, to sam umieszcz??? go gdzie?? jeszcze. Nie komentuje i nie odpowiadam na poni???sze komentarze. Ka???dy ma prawo do swojego zdania, ja swoje wyrazi??em, mam nadzieje, ???e to uszanujecie.

Pozdrawiam
#82123 OG?OSZENIE PARAFIALNE! - chcesz za??o???y??? temat? Przeczytaj koniecznie

Napisane przez shakal w 20 kwiecień 2015 - 06:33

Witajcie. W dziale zrobi?? si??? solidny burdel i trzeba by??o go uprz???tn?????? (jeszcze nie koniec), a wszystko za spraw??? tego, ???e nie potraficie czyta??? ze zrozumieniem i my??le??? logicznie. Skoro dzia?? nazywa si??? "Klany/ organizacje" to chyba logiczne jest, ???e og??aszaj??? si??? tu KLANY I ORGANIZACJE? Logicznym te??? powinno by???, ???e to te klany daj??? info, ???e szukaj??? 1 czy 2 os???b. Pod dzia??em zwi???zanym z klanami jest dzia?? dotycz???cy graczy i to tam powinni pisa??? ci z Was, kt???rzy szukaj??? partner???w do rozgrywki...

Je??li widz??? og??oszenie, ???e 2 osoby szukaj??? 3 do teamu, czy 1 osoba szuka 4 do teamu to pomylili??cie dzia??y - Wy jeszcze nie macie teamu, a dopiero pr???bujecie do sklei???. W takim przypadku te??? og??aszacie si??? w dziale "Gracz szuka klanu".

Innym przypadkiem jest, kiedy macie ju??? wszystko, tj. stron??? klanow???, logotyp, avatary, serwer cs, serwer ts3 a nie macie ludzi - wtedy ??mia??o mo???ecie pisa??? co?? w stylu "XXX rozpoczyna rekrutacj???!".

My??l???, ???e napisa??em to w miar??? prosto. Temat pozwol??? sobie przypi?????? i ostrzegam, ???e ka???dy temat, kt???ry b???dzie niezgodny z wytycznymi, kt???re s??? tutaj zawarte b???dzie karany warnem dla autora. 

Pozdrawiam!
#72541 CS GO ile fps? Narzedzie do szacowania ilosci fps dla kombinacji procek+grafa

Napisane przez brejq w 26 luty 2015 - 00:12

Witam.
Oddaje do ogolnej dyspozycji narzedzie mojego autorstwa, sluzace do szacowania ile mniej wiecej dana maszyna powinna wyciagac fpsow w okreslonych warunkach w CS GO.
Obsluga wydaje sie prosta. Klikamy na CPU i wybieramy interesujacy nas model, podobnie postepujemy dla GPU i gotowe.
Na czerwono mamy fps minimalne oraz co je powoduje ( bottle neck = waskie gardlo ), na niebiesko mam wartosc srednia fps.
W tej chwili opcje wyboru detali i rozdzielczosci nie sa aktywne.

http://gocs.pl/brejq/index.html


W przyszlosci planuje dodac:
-opcja wyboru detali
-opcja wyboru rozdzielczosci
-dodanie nowych cpu/gpu

Wszystko zalezy od zainteresowanie tym toolem oraz iloscia czasu, ktory bede mogl/chcial poswiecic na jego rozbudowe ;-)

*
Prosze pamietac ze sa to dane szacunkowe - uzyskane w konkretnych warunkach testowych. Algorytm jest liniowy przez co na pewno nie odzwierciedla rzeczywistosci w 100%, jednak daje dosc dobre szacunki dla wiekszosci przypadkow.

**
Metodologia:
Pomiary zuuzycia procka i grafiki zostaly przeprowadzone przy pomocy: HWiNFO64, Fraps.
Warunki testowe:
Ustawienia video: all low @ 1280x768
Mapa: de_dust2
Tryb: DM
FPS servera (ticks) : 128
Graczy: 20-24

Przebadane konfiguracje:
i7 3770k [OC] @ 4,4GHz + GTX770
i5 4690k + GTX750Ti
Phenom II BE 965 [OC] @ 4GHz + GTX 650Ti Boost


Przykladowe pomiary:
http://bankfotek.pl/image/1854419
http://bankfotek.pl/image/1856386

Nastepnie dane te zostaja odpowiednio przeskalowane ( skalowanie liniowe w oparciu o przeliczniki wydajnosci procesorow i kart graficznych wg testow i benchmarkow ze stron: http://pclab.pl/art50000.html , http://www.benchmark...gpu/3d-mark-11) http://www.benchmark...arator-gpu.html i przeliczone na koncowy wynik.
Algorytm uzwglednia waskie gardlo ( procek/ grafika ) jak i zwraca uwage na dobor procka o niskim IPC dla kart AMD - co skutkuje srednim obnizeniem fpsow o 17%.

Chcialbym podziekowac dzejowi, bo jako jedyna osoba pomogla mi z pomiarami. :cool4:

Temat otwarty na:
-rzeczowe uwagi
-konstruktywna krytyke
-oferty wspolpracy ( przydalaby sie m.in. jakas otoczka graficzna )
-mile slowo ;-)


#25379 [FAQ] Skiny

Napisane przez tamb w 15 styczeń 2014 - 21:22

Witajcie!
Zauwa???y??em, ???e du???o os???b na naszym forum ma pewne pytania dotycz???ce skin???w w naszej ukochanej grze. Poni???ej postaram si??? rozwia??? wszelkie w???tpliwo??ci. W przypadku, gdybym co?? pomin?????, prosz??? o przypomnienie.
 
 
F.A.Q. (najcz?????ciej zadawane pytania)
 
P: Gram ju??? od dw???ch godzin, a jeszcze nic mi nie wypad??o. Co musz??? zrobi???, ???eby otrzyma??? skina/skrzynk????
 
Wystarczy, ???e b???dziesz gra?? na serwerze zabezpieczonym przez VAC, na kt???rym s??? minimum 2 osoby (nie boty!). Nie musisz by??? najlepszym zawodnikiem, nie musisz mie??? gwiazdki za MVP. Wypadanie przedmiot???w jest ca??kowicie losowe i nie zale???y od twoich rezultat???w.
 
Dow???d:

Spoiler

 
P:Czy skiny si??? "psuj???"?
 
Nie, skiny nie ulegaj??? zniszczeniu. W momencie, gdy otrzymujesz skin, losowo przydzielony jest mu poziom zniszczenia. Takich poziom???w jest 5 i nie ulegaj??? one zmianie.
ANG:factory new, minimal wear,  field-tested, well-worn, battle-scarred  PL: fabrycznie nowy, lekko u???ywany, przetestowany w boju, wys??u???ony, zaprawiony w walkach
 
P:Czym si??? r??????ni bro?? "fabrycznie nowa" od "zaprawionej w walkach"?
 
R??????ni si??? wygl???dem zewn???trznym (bro?? bardziej zu???yta - co przecie??? oczywiste - ma wi???cej zadrapa??, rysek itd.), co przek??ada si??? na cen??? danego skina na rynku spo??eczno??ci Steam. Jako przyk??ad podam skin do broni obrzyn:
NcL4Q9V.png
 
P: Czy po rozgrywce mo???e mi wypa????? ka???dy skin, bez wyj???tku?
 
Nie, w grze mo???esz trafi??? na wi???kszo????? skin???w broni, a tak???e skrzynki. S??? jednak takie skiny broni, kt???re mo???esz otrzyma??? tylko po otwarciu skrzynki (lub po wymianie/zakupie na rynku).
 
P: Czy mog??? zmieni??? nazw??? swojego skina?
 
Oczywi??cie! Valve pomy??la??o o takiej opcji i mo???na z niej skorzysta??? pod warunkiem, ???e masz pieni???dze w swoim portfelu Steam. Zakupu mo???na dokona??? w g?????wnym menu gry. Wygl???da to mniej-wi???cej tak:
MtrVELw.png
 
P: Chc??? sprzeda??? skin do broni na rynku Steam, ale nie mog???. Jak uzyska??? do niego pe??ny dost???p?
 
Sprawa by??a poruszana wiele razy. Warunkiem, kt???ry musisz spe??ni???, jest zakup gry w sklepie Steam, b???d??? innego produktu (mo???e by??? to np. klucz do skrzynki CS:GO, kt???ry kupisz w menu g?????wnym gry). Po tym czasie musisz odczeka??? pewien okres, po kt???rym b???dziesz m???g?? w pe??ni korzysta??? z rynku.
 
P: Ile skin???w mo???e mi wypa????? jednego dnia, a ile w ci???gu tygodnia?
 
Valve na??o???y??o limity na wypadanie broni (co ma logiczny sens). Limit dzienny wynosi ~3 (skiny lub skrzynki), natomiast tygodniowy ~6. Problem jest taki, ???e niestety, nie znamy dok??adnego limitu wypadania skin???w.
 
P: Chcia??bym zrobi??? sw???j w??asny skin. Jak go zrobi???? Je???eli ju??? go stworz???, to mog??? gra??? z nim na serwerze?
 
Tworzenie w??asnego skina do broni nie nale???y do trudnych rzeczy, odsy??am Ciebie do poradnika stworzonego przez jednego z naszych admin???w: http://forum.gocs.pl...oni/#entry19339. Niestety, na serwerze widoczne s??? tylko te skiny, kt???re by??y oficjalne wprowadzone do obiegu przez Valve. Istnieje mo???liwo????? wprowadzenia zmian w teksturach odpowiadaj???cych za dan??? bro?? (tak jak to mia??o miejsce w 1.6), ale nie bierzemy za to odpowiedzialno??ci. 
 
P: Czy w CS:GO mog??? dropn?????? bronie StatTrak? (pod koniec meczu)
 
Nie, bronie z licznikiem (czyli StatTrak) mog??? wypa????? jedynie ze skrzynek. 
 
P: O co chodzi z kontraktem? Na czym polega wymiana broni?
 
Sprawa jest prosta, opisz??? j??? mo???e od pocz???tku:
1. Wchodzimy w nasz ekwipunek i klikamy na kontrakt:
hbmr.png
 
2. Wybieramy bronie, kt???re chcemy wymieni???. Takich skin???w musi by??? dok??adnie 10, bronie mog??? pochodzi??? z dowolnej kolekcji, musz??? by??? jednak z tego samego "poziomu"*
*(o co chodzi z "poziomem" t??umacz??? na skrinie). 
 
mm78.png
 
Za ka???de 10 skin???w danej klasy, dostajemy losowo 1 skin z klasy wy???szej. Korzystaj???c z podanego wy???ej przyk??adu - za 10x Dual Berettas otrzymamy np. USP-S.
 
3. Po wybraniu danego skina, system wyka???e nam wszystkie bronie z danej kolekcji. To od nas zale???y, czy chcemy da??? 10x USP, 10x AWP itd.
GJmEw18.png
 
4. Po uzupe??nieniu dziesi???ciu okienek akceptujemy kontrakt i otrzymujemy losowo 1 skin.
 
 
Odpowiem na wszelkie pytania na PW. Pozdrawiam!
#40496 WH do CS go , fake?

Napisane przez brejq w 21 czerwiec 2014 - 16:41

Amerykanscy naukowcy dowiedli ze tylko mezczyzni z malymi siurkami odpalaja czity zeby wyladowac frustracje :suspicious:
#38193 odwo??anie , admin powinien si??? zastanowi???

Napisane przez iBoot w 29 maj 2014 - 17:49

colbert-popcorn.gif
#21602 Myszka do CS GO

Napisane przez brejq w 13 grudzień 2013 - 13:01

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 06 12 2015

 

Tutaj narzedzie mojego autorstwa do selekcji rekomendowanych nizej myszek:

http://gocs.pl/brejq/mice_select.html

 

1. Wybor typu sensora:

Obecnie na rynku myszki ze wzgledu na rodzaj sensora mozna podzielic na optyczne i laserowe.
Do CSa zdecydowania lepsza opcja sa myszki optyczne.
Dzieje sie tak dlatego ze podstawowe ruchy w csie sa czesto bardzo "krotkie" i musza byc bardzo precyzjne.
Np. pilnujemy bramy i strzelamy w wybiegajace "glowy" przeciwnikow.
Krotkie i precyzjne ruchy duzo latwiej wykonywac na niskiej badz sredniej czulosci myszki.
Dlatego zbyt duze DPI moze wrecz przeszkadzac.
Ponadto w zakresie 400-3000 dpi sensory optyczne sa duzo bardziej precyzjne niz ich odpowiedniki laserowe.

2. Parametry techniczne myszki.

a) DPI - wbrew "marketingowej opinii" nie potrzebujemy duzo DPI. Jak wykazalem wyzej zbyt duze DPI moze nam przeszkadzac podczas precyzyjnego celowania.
Jesli jestes low-sensowcem 400-1000 dpi bedzie w 100% wystraczajace. Jesli mid sensowcem ~ 2000 dpi.

b ) Hz portu USB - odswiezanie portu ktorym komunikuje sie myszka z PC jest dosc istotna kwestia.
Zazwyczaj dobre myszki maja regulowany zakres 125-1000Hz. W mojej ocenie przyzwoitym minimum jest 250Hz a optimum to 500Hz.
Nalezy pamietac ze im wiecej Hz tym bardziej obciazamy PC. W praktyce nie widze roznicy miedzy 500Hz a 1000Hz takze nie widze sensu obciaza PC wiecej niz potrzeba.

c) akceleracja pozytywna/negatywna - polega na tym ze w zaleznosci od predkosci z jaka przesuwamy myszke rosnie badz maleje jej tymczasowa czulosc.
Zeby sprawdzic czy w grze wystepuje akceleracja ( moze byc ona wina ustawien/systemu jesli nie mamy ustawionego m_rawinput na "1" ) nalezy wykonowac 3 kontrolowane ruchy np o wzglednie stalej dlugosci np dlugosc podkladki.
1 ruch wykonujemy "normalna szybkoscia" i strzelamy w miejsce gdzie zatrzymal sie kursor. Wracamy do pozycji "startowej" i wykonujemy ten sam ruch najszybciej jak sie da - strzelamy - jesli miejsce po kulach sie pokrywaja znaczy ze myszka nie ma akcleracji pozytywnej. Nastepnie wykonujemy test dla bardzo wolnego ruchu. Jesli jest ok to myszka jest wolna od akceleracji negatywnej ( wstecznej ).
Oczywistym wnioskiem jest to ze najwieksza precyzje uzyskujemy wtedy kiedy myszka nie posiada akceleracji.

d) predykcja / drift control / jittering
Rozne nazwy dla tego samego zjawiska - firmware myszki na podstawie ostatnich ruchow stara sie "przewidywac" kolejne polozenie - przez co zamiast dokladnie odwzorowac nasz ruch - aproksymuje go.
Logiczna rzecza jest to zjawisko nie jest pozadane przy precyzjmym celowaniu.

e) interpolacja
Polega na tym ze niektore DPI myszki sa uzyskiwane programowo a nie sprzetowo - czyli sensor pracuje np z dpi natywne( sprzetowe ) 500, ustawiomy dpi 2000 i jesli myszka interpoluje ta rozdzielczosc oznacza ze zczytuje pozycje 500DPI ale do kazdego pomiaru "dodaje" 3 punkty "softwarowo". Oczywista konsekwencja jest pogorszenie precyzji.

f) predkosc maxymalna/ przyspieszenie
Dosc istotne informacje dla low-sensowcow - definiuje do jakiej predkosci sensor bedzie prawidlowo odczytywal ruchy myszki.
Przyzwoitym min jest 2,5m/s i 15g.

g) wymiary i waga:
Myszke musimy dobrac do naszej dloni i stylu trzymania gryzonia. Kwestia bardzo indywidualna.
Ponadto jesli gramy na niskim sensie mysz powinna byc stosunkowo lekka - najlepiej ponizej 100gramow ( bez kabla ).


3. Podsumowanie.
Myszka do csa powinna spelniac nastepujace wymagania:

Optyczny sensor z DPI min 400 max 3000
Odswiezanie USB- min 250Hz
Sensor i firmware bez: akceleracji, interpolacji, predykcji.
Predkosc max i przyspieszenie min 2,5m/s i 15g.


4. Podkladka.
Do sensorow optycznych najlepsze sa jednokolorowe podkladki materialowe - czyli tzw. "szmaciaki".


5. Polecane myszki ( glownie oparte na sensorach: A3090, PWM3310, S3988 ) :
 

~ 110zl ~
Logitech G100S

Recenzja: http://pclab.pl/art59708.html
Oferty: http://www.ceneo.pl/24578524

 

Hama uRage Reaper (*niezalecana dla typowych low-sensow)

Recenzja: http://pclab.pl/art66574.html
Oferty: http://www.skapiec.p...52/comp/7937821

 

~ 150zl ~

CM Storm Alcor

Recenzja: http://pclab.pl/art61582.html
Recenzja: http://www.test-gear...cm-storm-alcor/

Recenzja: https://www.youtube....h?v=RDDXXOY719M
Recenzja: http://www.benchmark...alcor-test.html
Oferty: http://dlagracza.com...torm-alcor.html

 

Genius Scorpion M6-600

Recenzja: http://pclab.pl/art66715.html

Oferty: http://www.skapiec.p...2/comp/15046662

 

Roccat Savu

Recenzja: http://www.test-gear...ki/roccat-savu/
Oferty: http://www.ceneo.pl/16757873

 

SteelSeries Rival 100

Recenzja: http://pclab.pl/art66683.html

Recenzja: http://pcfoster.pl/a...zki/1569-1.html

Oferty: http://www.skapiec.p...52/comp/8694839

 

TT eSports Saphira (*niezalecana dla typowych low-sensow)

Recenzja: http://pcfoster.pl/a...zki/1079-1.html
Oferty: http://www.ceneo.pl/15756434
 

 

~ 175 zl ~

Asus Sica

Recenzja: http://pclab.pl/art64006.html

Oferty: http://www.skapiec.p...2/comp/14369247

 

Cougar 300M

Recenzja: http://www.test-gear...ki/cougar-300m/

Recenzja: http://forum.benchma...zy-się-wnętrze/

Oferty: http://www.ceneo.pl/38811091

 

 

~ 200 zl ~

Logitech Hyperion Fury G402

Recenzja: http://pclab.pl/art59023.html

Oferty: http://www.skapiec.p...2/comp/11219435

 

SteelSeries Kana v2

Recenzja: http://www.overclock...d-white-version
Oferty: http://dlagracza.com...es-kana-v2.html
 

 

~ 220 zl ~

Logitech G303 Daedalus Apex

Recenzja: http://pclab.pl/art63771.html

Recenzja: http://pcfoster.pl/a...zki/1522-1.html

Oferty: http://www.ceneo.pl/37555692

 

Zowie EC1/EC2 EVO

Recenzja: http://www.test-gear.../zowie-ec2-evo/
Recenzja: http://pcfoster.pl/a...szki/992-1.html
Oferty: http://dlagracza.com...ec2-evo-cl.html


~ 240 zl ~

Asus Strix Claw

Recenzja: http://www.test-gear...sus-strix-claw/

Recenzja: http://pclab.pl/art62130.html

Oferty: http://www.ceneo.pl/32206728

 

Cougar 550M

Recenzja: http://www.test-gear...ki/cougar-550m/

Recenzja: http://pcfoster.pl/a...czy/1529-1.html

Oferty: http://www.ceneo.pl/39315697

 

SteelSeries Rival

Recenzja: http://www.test-gear...elseries-rival/
Recenzja: http://pclab.pl/art55986.html
Oferty: http://dlagracza.com...ries-rival.html

Oferty: http://www.ceneo.pl/26942690

 

Zowie EC1-A , EC2-A

Recenzja: http://www.overclock...se/reviews/7038

Recenzja: http://www.test-gear...ki/zowie-ec1-a/

Oferty: http://procpu.pl/p/1...efa-gracza.html
Oferty: http://procpu.pl/p/1...efa-gracza.html
 

 

~ 250 zl ~
Corsair Raptor M45

Recenzja: http://pclab.pl/art60292.html
Oferty:  http://www.ceneo.pl/29109237

Corsair Gaming Sabre

Recenzja: http://www.hardwareh...optical-review/
Oferty: http://www.ceneo.pl/34536923
 

Roccat Kone Pure Military

Recenzja:  http://pclab.pl/art60113.html
Recenzja:  http://www.test-gear...-pure-military/

Oferty: http://www.ceneo.pl/31471569

 

Zowie FK1/FK2 :greenstar:

Recenzja: http://pclab.pl/art66279.html

Recenzja: http://www.test-gear...szki/zowie-fk1/
Recenzja: http://www.overclock...e-review-by-ino
Oferty: http://dlagracza.com...-zowie-fk1.html
 

Zowie ZA11/ZA12/ ZA13

Recenzja: http://www.test-gear...ie-za11-i-za13/

Recenzja: http://pclab.pl/art66122.html

Oferty: http://www.ceneo.pl/37692747

 

 

~ 300zl ~
Asus Gladius

Recenzja:  http://pclab.pl/art60517.html
Oferty: http://www.ceneo.pl/32846067

 

CM Storm Sentinel III

Recenzja: http://pclab.pl/art67120.html

 

Logitech G502 Proteus Core

Recenzja:  http://pclab.pl/art57551.html
Oferty: http://www.ceneo.pl/30000738
 

Razer Deathadder Chroma:

Recenzja: http://pclab.pl/art60212-1.html
Recenzja: http://www.test-gear...thadder-chroma/

Oferty: http://dlagracza.com...der-chroma.html

 

Razer Deathadder 2013

Recenzja: http://www.overclock...deathadder-2013
Oferty: http://dlagracza.com...adder-2013.html

 

"Wersje budzetowe" 

- nie sa to rozwiazania "idealne" jak myszki podane wyzej (maja swoje subtelne wady o ktorych mozna poczytac w linkowanych recenzjach ale jesli kogos nie stac na wydanie wiekszych pieniedzy to sa to bardzo sensowne rozwiazania):

~ 25zl
Zalman ZM-M200

Recenzja:  http://pcfoster.pl/a...szki/875-2.html
Oferty: http://www.skapiec.p...52/comp/4361851


~ 55zl
A4Tech X-718Bk

Recenzja: http://forum.purepc....-oscar-x-718bk/
Oferty: http://www.ceneo.pl/2090585

 

 

~ 70zl
Delux M555

Recenzja: http://pclab.pl/art66823.html

Oferty: http://www.skapiec.p...2/comp/15227280


6. Informacje dodatkowe:

Dla posiadaczy myszki Razera DeathAdder 3G.
Producent oferuje 2 rodzaje firmwaru - jeden z wlaczonym drift-controlem ( predykcja ) drugi bez tej opcji.
Domyslnie ta myszka ma wlaczony drift takze warto zaktualizowac firmware do wersji:
http://drivers.razer...0,76,168,11,132


Lista myszka -> sensor:
http://www.overclock...use-sensor-list
http://www.test-gear.pl/sensor/

 

Wplyw m_rawinput 0/1 na input laga - brak:

http://cdn.overclock...432_p9KuWC8.png
#72207 hazer

Napisane przez Kordian w 24 luty 2015 - 00:14

No tak przecie??? ranga ??wiadczy o tym kto jest jakim moderatorem, sklepikarzem, piekarzem, prawnikiem itd. Mam nadziej??? ???e przed snem ??ci???gasz z pi???amy medale z esl-a.


Edit laxi: hahahaa nie wytrzyma??em.


#50614 Skarga na moderatora hazeR

Napisane przez Kordian w 24 wrzesień 2014 - 16:11

Nie bardzo rozumiem nad czym ta dyskusja si??? toczy. Forum jest w??asno??ci??? prywatna w kt???rej administracja ustala zasady i spisuje je cz?????ciowo w celu unikni???cia nieporozumie??, z go?????mi kt???rzy korzystaj??? z u???yczonej przestrzeni dyskusyjno-poradniczej za darmo. Prawa i zasady mog??? si??? p??ynnie zmienia??? i administracja mo???e robi??? co si??? jej podoba poniewa??? to jej plac zabaw. Jako go????? masz ??ci???gn?????? buty w przedpokoju i nie biega??? po cudzym mieszkaniu
#29461 Nowy system handlu na forum

Napisane przez iBoot w 23 luty 2014 - 17:26

W zwi???zku z dosy??? du?????? popularno??ci??? dzia??u handlu przedmiotami z platformy steam zdecydowali??my si??? wprowadzi??? nieco bardziej zautomatyzowany i przejrzysty system handlu. 

Wszystko jest chwilowo w fazie test???w, z czasem urozmaicimy system o bardziej zaawansowane funkcje i kategorie. 

 

1. Przegl???danie ofert

 

1.1 Aby przegl???da??? istniej???ce oferty wchodzimy w Trade Centre

 

dxifc8.png

 

1.2 Z lewej strony mo???emy zaznaczy??? konkretny typ ofert kt???re chcieliby??my przegl???da???, o g???ry znajdziemy filtry do sortowania ofert.

1.3 Wyr??????niamy nast???puj???ce typy ofert:

-Sprzedam (kolor zielony)

-Szukam (kolor pomara??czowy)

-Wymieni??? (kolor fioletowy)

(tabliczki z typem oferty s??? wy??wietlane po prawej stronie obok liczby wy??wietle??)

 

2. Dodawanie oferty

 

2.1 Aby doda??? ofert??? wchodzimy w Trade Centre > Dodaj ofert??? (prawy g???rny r???g)

2.2 W nast???pnym kroku wybieramy interesuj???ca nas kategorie.

2.3 Uzupe??niamy nazw??? tematu, np. Zamienie AWP BOOM za AK-47 Red Laminate

2.4 Uzupe??niamy opis oferty w jak najdok??adniejsze szczeg?????y. 

2.5 Za?????czamy miniaturk??? przedmiotu. W tym celu udaj si??? do marketu steam

 

Wyszukaj przedmiot kt???ry chcesz wystawi???

15i1dmv.png

 

 

Nast???pnie kliknij na obrazek prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje zapisz jako. 

Kolejno zapisany obraz dodaj w za?????czniku przy wystawianiu oferty

 

2yopuo4.jpg

 

2.6 Informacje o skinie (Dotyczy tylko skin???w broni Counter-Strike: Global Offensive)

Wybierz stan skinu oraz okre??l czy posiada on dodatkowe funkcje (stattrak, nametag, naklejki)

2.7 Podaj cen??? -Je???eli jest to wymiana pozostaw to pole puste, warto????? wy??wietli jako "oferty"

Taka sama zasada je???eli czego?? poszukujesz i w zamian chcesz da??? cokolwiek z Twojego ekwipunku na steam.

2.8 Okre??l typ oferty

2.9 Dodaj ofert???

 

3. Zasady wystawienia oferty.

 

3.1 Zapoznaj si??? z regulaminem wymiany 

http://forum.gocs.pl...any/#entry26069

3.2 U???ytkownik ma 4 godziny na zmian??? szczeg????????w oferty

3.3 U???ytkownik ma prawo do zamkni???cia swojej oferty

3.4 Oferta jest wa???na przez 30 dni

 

My??l???, ze wa???niejsze sprawy przedstawi??em jasno, w razie co pozostawiam otwarty temat
#26131 Serwery Idle - Czyli ??atwy drop i szybkie achievement'y.

Napisane przez z00m ` w 22 styczeń 2014 - 13:33

Witam serdecznie.
W tym kr???tkim artykule , o budowie FAQ, postaram si??? przybli???y??? tematyk??? zawartych w tytule serwer???w.

Jednak aby to zrobi??? , musz??? na pocz???tku przybli???y??? jednak pewne wymagania jakie nale???y spe??ni??? , aby w og???le mie??? szans??? na otrzymanie czegokolwiek.

Po pierwsze: serwer musi by??? zabezpieczony przez VAC.
Po drugie: w obu dru???ynach musz??? znajdywa??? si??? ???ywi gracze.

 

Warto r???wnie??? zaznaczy??? , ???e nasze statystki nie maj??? wp??ywu na szanse dropu. A wi???c gracz , kt???ry ma 100 frag???w , ma takie same szanse , jak ten kt???ry nie ma ich wcale.
Ale wr??????my do g?????wnego w???tku:

  • Co oznacza has??o idle

S??owo idle w j???zyku angielskim oznacza bezczynny lub nieaktywny.

 

  • Sk???d pomys?? na takie serwery?

Podobny system znalaz?? ju??? swoje zastosowanie w Team Fortress 2 , gdzie Valve uprzednio wprowadzi??o dzia??aj???cy na podobnej zasadzie system wypadania przedmiot???w.

 

  • Czym charakteryzuj??? si??? serwery "idle"? 

Wspomniane serwery pozwalaj??? przebywa??? na nich bez jakiejkolwiek aktywno??ci. A wi???c , mo???emy by??? afk i nie zostaniemy wyrzuceni.

(W przypadku zwyk??ych serwer???w do????? szybko dostaniemy time out'a)

Ka???da rozgrywka trwa ??rednio od 5 do 10 minut. Po jej zako??czeniu zostaje wy??wietlona tabela wynik???w.

Serwer ponownie wczytuje t??? sam??? map??? i automatycznie przydziela graczy do dru???yn.

 

Przyk??ad aktywno??ci na takim serwerze.

2sijbaj.jpg

 

  • Co oznacza to w praktyce? 

Z przebywania na serwerze mo???na korzysta??? na dwa sposoby:

Pierwszym z nich , jest zwyczajne zwi???kszanie swoich szans na drop , "graj???c" na serwerze. (Wystarczy trafi??? na wolnego slota i mo???na zminimalizowa??? gr???)

Z faktu , ???e na serwerze przebywaj??? "nieaktywni" gracze , mo???e skorzysta??? druga grupa graczy.

Jest to bowiem idealna szansa , aby skompletowa??? wszystkie osi???gni???cia dotycz???ce pos??ugiwania si??? broni??? , gdy??? u??pieni gracze odradzaj??? si??? jak w trybie DM.

 

Z??ota odznaka

2wnlhpF.png

 

  • Jak znale?????? taki serwer? 

Nic prostszego , wystarczy wej????? >tutaj< i wybra??? jeden z serwer???w z listy.

 

  • Czy jest to legalne? 

Tak , jest to w pe??ni legalne. Za stanie AFK , na jakimkolwiek serwerze nie zostaniemy ukarani.
Aby nie by??o nadu???y??? , Valve zabezpieczy??o si??? nak??adaj???c limit wynosz???cy oko??o 2-3 przedmioty na dob??? i oko??o 6-7 na ca??y tydzie??.
Po osi???gni???ciu limitu , najzwyczajniej nic wi???cej nam nie wypadnie.

(podane warto??ci , to warto??ci orientacyjne - nigdzie nie zosta??y udost???pnione oficjalne dane) 

 

 

Zapraszam do komentowania , oraz do wytykania ewentualnych b?????d???w. Jestem otwarty na konstruktywn??? krytyk??? ;)

 

 

 

 

Poradnik , oraz zdj???cia s??? w mojego autorstwa. Zabraniam kopiowania bez mojej zgody.
#23191 Tapeta HD by Robakkkk

Napisane przez robakkkk w 01 styczeń 2014 - 20:43

Moja 1-sza tapeta HD, co o niej s???dzicie ?      Jak ci si??? podoba kliknij Lubi??? to ! <--- Ma??a motywacja

 

bXmf.jpg
#54790 [AIO] Przydatne Linki

Napisane przez unn3k w 04 listopad 2014 - 18:56

Witam

Widz???c , ???e jest coraz wi???cej temat???w na forum, chcia??bym zaproponowa???, ???e zbior??? wszystkie porady oraz problemy w jeden topic z wypisanymi odno??nikami do danych temat???w.

1. Og???lne porady/problemy zwi???zane z CS GO oraz sprz???tem
a)
I ) FPS
- Spadek fps, CS GO przestal odpowiadac - kilka przydatnych rad by brejq
- Dziwny spadek FPS

- Narzedzie do szacowania ilosci fps dla kombinacji procek+grafa by brejq

II ) Sprz???t
- Myszka do CS GO by brejq
- Komputer do CS GO - kompedium by brejq
- Sprz???t Audio a CS GO by brejq
- Karty graficzne do CS GO by brejq
- Polecane zasilacze by brejq
- Procesory do CS GO by brejq
- Polecane myszki wed??ug chwytu i ceny by TEST-GEAR.PL
- Produkty kt???rych nale???y unika???!!! by brejq
III ) Inne
- Problem z VAC? Oto rozwi???zanie. by dzej
- [FAQ] Skiny by Tamb
- Podczas gry wyrzuca mnie do pulpitu ;(
- Jaki celownik wybra??? ?
- Damage broni
- Matchmaking server picker - co i jak?

b )Zestawy komputerowe
<=2000
- 1500 z?? - grafika, p??yta g?????wna procesor - brejq
- 1500 z?? - brejq
- ~1700 z?? - brejq
- 1800 z?? - Nexxti + brejq
>2000
- 2100 z?? - pj0na + brejq
- ~2500 z?? brejq
- ~2500 z?? ( 20 Luty 2015) - brejq
- ~3100 z?? - brejq
- ~3400 z?? - brejq
- ~3500 z?? - brejq
- ~5000 z??- brejq
2. Trening w CS GO

a ) Pomocne mapy w trenowaniu
- Jumps Training - mapa pomocna przy szybkich rotacjach na r??????nych mapach
- Recoil Training - mapa pomocna przy nauczeniu si??? kontrolowania Full Auto z r??????nych broni

- Recoil Master - najlepsza mapa do uczenia si??? spraya z r??????nych broni!

- Training aim cs go 2 - chyba najbardziej znana i najlepsza mapa do trenowania "pami???ci mi?????niowej "
- Training: Bot Aim V4b - fajna mapka do treningu z botami , mo???na ustawia??? r??????ne przeszkody trudno??ci bot???w itp itd
- crashz' Crosshaird Generator | - idealna mapa do przygotowania w??asnego celownika
- view model generator - mapa do ustawienia sobie miejsca broni na ekranie
b ) Przydatne Video
I. Smoke / Flash / Nade / Skan
de_mirage
- Akademia taktyczna de_mirage by Izak
- Szkolenie Taktyczne de_mirage by Wonderchild

-Szybka rotacja z okna na short'a
- Spiderman boost ( bombside b )
- Tips&Tricks by NBK

- smoke na okno z apartament???w B

- smokes / molotovs 

- Mirage BS A smokes MAPA!
de_cache
- Akademia taktyczna de_cache by Izak
- Skan na truck de_cache by Weso??yBigos

- Mapa do treningu granat???w 
de_dust2
- Tips & Tricks de_dust2 by TM
- de_dust2 Flash Tutorial
- Skanowanie de_dust2
- Szybkie wskakiwanie na gale
- Rush na bombside Bby adreN
- Tips & Tricks de_dust2 by NatoSaphiX
- Izak uczy hax???w na D2
- Akademia taktyczna de_dust2 by Izak
- de_dust2 boostingby Dawolski

- d2  jumps 

- x-box smoke 

- smokes/molotovs
de_inferno
- Akademia taktyczna de_inferno by Izak
- Tips & Tricks de_inferno by ruggah
-Czyszczenie banana w "pro style"

- Smoke \ molotov TT MAPA!
de_nuke
- Smoke na kurnik de_nuke
- Tips & Tricks de_nuke by Fifflaren
- Bezpieczne podpalenie dachu kurnika z TS
- de_nuke Tips&Tricks by NatoSaphiX
- Akademia Taktyczna : de_nuke by Izak
de_overpass
- Granades

de_train

- 28 granat???w na de_train 

de_cobblestone

- 5 One way smoke

II. Poradniki
- Aim , sensitivity i pami?????? mi?????niowa by Izak
- Jak strzela??? ? kontrola recoila , Bursty i headshoty by Izak
- Szkolenie taktyczne : celownik , bronie i bindy by Wonderchild
- Szkolenie taktyczne : wprowadzenie, sprz???t, ???wiczenie by Wonderchild
- Szkolenie taktyczne preshootingby Wonderchild
- Od zera do pro gamera by mentor
- chowanie C4 cz.1
- chowanie C4 cz.2
- How to spray by Friberg - recoil tutorial
- Poradnik dla dru???yn
III. Powt???rki meczy Virtus.pro
- Virtus.pro na CPH Games 2014 by Izak
- Virtus.pro vs Titan | Fragbite Masters 2014 by Izak
- Virtus.pro vs Overgaming z "michu" by Izak
- Virtus.pro vs ESC by Izak
- Virtus.pro vs Fnatic ESL One Cologne 2014 | Group C
- Virtus.pro vs Titan | SLTV - de_inferno by Izak
3. Turnieje
- FaceIT
- Esea

Na chwil??? obecn??? zbi???r nie jest du???y ale b???d??? stara?? si??? regularnie dodawa??? linki do tematu , prosi?? bym tak???e o podsy??anie wartych uwagi filmik???w czy poradnik???w
#42187 Podstawowa diagnostyka stabilnosci i test temperatur PC

Napisane przez brejq w 09 lipiec 2014 - 17:44

W tym krotkim poradniku przedstawie jak prosto i skutecznie sprawdzic stabilnosc systemu oraz temperatury podczas maxymalnego obciazenia.

 

Do wykonania powyzszych bedziemy potrzebowli nastepujacych aplikacji:

 

1. "miernik" temperatury CPU:

a ) RealTemp - dla procesorow INTELa

b ) CoreTemp -dla prockow AMD

c ) HWInfo64 - dla kazdego typu - bardzo rozbudowany tool do monitoringu nie tylko temperatur.

 

2. "miernik" temperatury GPU:

GPU-Z - zakladka sensors

lub uniwerslany HWInfo64

 

3. Programu do obciazenia procka i grafiki:

OCCT

 

Po wlaczeniu i skonfigurowaniu ( o czym zaraz ) wyglada to mniej wiecej tak:

http://bankfotek.pl/image/1754726

 

Konfiguracja:

Mierniki temperatur sa praktycznie gotowe do dzialania zaraz po sciagnieciu.

Jedynie co warto zaznaczyc to wartosc max dla temp karty graficznej ( GPU-Z ) bo jest ona najwazniejsza.

Najwiecej klikania bedziemy mieli przy OCCT:

 

Ustawiamy zakladke Power Suply

Typ automatyczny

Wybieramy dedykowana karte graficzna i max rozdzielczosc oraz zaznaczamy wszystkie mozliwe opcje ( 64 bity, pelny ekran itp ).

 

Nastepnie wlaczamy OCCT przyciskiem ON.

Pozwalamy programowi pokatowac nasza maszynke min 10 minut ( chyba ze temp wrosna zbyt wysoko to mozemy przerwac szybciej ).

Po 10 min mozemy zobaczyc max temp dla procka i grafiki.

 

Kazdy model ma inne wartosci krytyczne - dlatego najlepiej sprawdzic je na stronie producenta, nie mniej z grubsza bezpieczne wartosci to

< 80 na karcie graficznej

< 70 na prockach generacji Intel Core

< 60 dla wiekszosci prockow AMD

< 60 dla starszych prockow INTELa

 

Jesli zalezy nam na upewnieniu sie system/zasilacz itp sa mega stabilne to wypada powyzszy test przeprowadzic min 1h.
#37680 [GOCS.pl] Koszulki !

Napisane przez Kordian w 24 maj 2014 - 12:53

to ma 18 lat i startowa??o na moderatora... nie mam pyta??
#34922 Tick-128 Matchmaking - Tu i teraz!

Napisane przez EvilGucio w 25 kwiecień 2014 - 09:05

Witam! Par??? dni temu a dok??adniej 21 Kwietnia na blogu u???ytkownika HLTV o nicku andyro (andyy) pojawi??a si??? informacja o uruchomieniu przez niego opartego na IRC'u systemu matchmakingu z serwerami Tick-128. Pomys?? spotka?? si??? z pozytywnym odzewem spo??eczno??ci i pomimo tego, ???e nie jest tak wygodny jak ten wbudowany w CS:GO to warto z niego korzysta??? w??asnie dla serwer???w Tick-128 kt???re s??? wy??mienitej jako??ci. Wczoraj osobi??cie testowa??em ???w system i dzia??a znakomicie dlatego postanowi??em wszystko pokr???tce wyja??ni??? wraz ze screenami w bardziej przejrzystej formie.

UWAGA! - Zako??czyli w??a??nie prace konserwacyjne, ju??? wszystko dzia??a tak???e zapraszam do testowania!

Czym jest 128-Tick'owy Matchmaking?:

System Matchmakingu jest obs??ugiwany przez IRC i ??ledzi statystyki graczy poprzez wbudowany system ocen ELO. Serwer IRC jest postawiony ''w chmurze' i zabezpiecza wszelkie informacje o naszym IP i DNS. Dla najlepszych graczy co miesi???c b???d??? przyznawane nagrody (jakie to b???d??? nagrody jeszcze nie og??oszono).

 

- wi???cej nagr???d
- stream do ogl???dania meczy
- anti-cheat
- prywatne kana??y dla najlepszych graczy

Jak rozpocz?????? gr????:

 

#1. Rejestrujemy / Logujemy si??? na https://www.irccloud.com/ i wype??niamy pola Hostname, Nickname, Real name oraz Channels to join tak jak na obrazku poni???ej i klikamy Join network (nie zamykajcie sobie okna z t??? stron???).

 

krok1.jpg

 

#2. Rejestrujemy konto na https://www.darenet.org/signup

 

#3. Wracamy do okna ze stron??? ircloud.com i w pasku na dole chatu wpisujemy nasze has??o i nick z Darenetu komend??? /auth twojnick twojehaslo a nast???pnie klikamy enter (pojawi si??? informacja o zalogowaniu do systemu).

 

krok2.jpg

 

#4 Nast???pnie rejestrujemy naszego Steam'a, komend??? r???wnie??? wprowadzamy w pasku na dole. Wpisujemy .reg TWOJESTEAMID (w formacie STEAM_1:X:XXXXX - pierwsz??? cyfr??? po STEAM musi by??? ''1'' wi???c je???eli mamy ''0'' to zamieniany na jedynk???) i potwierdzamy enterem.

 

krok3.jpg

 

#5 Wszystko gotowe! Pozostaje nam tylko do?????czenie do matchmakingu w tym celu nale???y wpisa??? komend??? .join i automatycznie zostaniemy przydzieleni do wolnego matchmakingu oraz poinformowani o ilo??ci os???b w ''lobby''. Kiedy do?????czy 10 os???b otrzymamy adres IP serwera gry oraz has??o, informacja wygl???da tak:

 

sz2.png

#6. Po wej??ciu na serwer gry potwierdzamy nasz??? gotowo????? wpisuj???c na chacie komend??? .ready

LISTA KOMEND

 

/auth nick haslo - logowanie do systemu (trzeba to zawsze wpisywa??? je???eli jaki?? czas nie gramy bo z tego co widz??? zostaniemy wylogowani wi???c dla pewno??ci po wej??ciu wpiszcie sobie t??? komend???)

 

.games - sprawdza wolne serwery

 

krok4.png

 

.lobby - pokazuje aktywne lobby z graczami

.join - do?????cza nas do pierwszego wolnego matchmakingu

 

krok5.png

 

.out - opuszczamy matchmaking

 

krok8.png

 

.queue nick1 nick2 - dzia??a tak samo jak zapraszanie znajomych do lobby dzi???ki czemu mo???na wsp???lnie do?????czy??? do matchmakingu

 

.mm nazwamapy - rozpoczyna tworzenie nowego matchmakingu

 

krok6.png

 

.stats nick - pokazuje statystyki wybranego gracza, ranking, ilo??ci przegranych meczy itp. Mo???na u???yc tak???e .stats wtedy zobaczymy tylko nasze statystyki

 

krok7.png

 

.mystats - pokazuje nasze dok??adne statystyki w tym ilo????? zab???jstw itp.

 

stass.png

 

.whois nick - pokazuje informacje na temat gracza takie jak Steam ID, nick w grze itp.

 

.lastgame - pokazuje informacje na temat ostatniego rozegranego przez nas matchmakingu

 

 

Oficjalna strona: http://csgo.match-making.net/

Wpis na blogu: http://www.hltv.org/...system-here-now
#29922 Regulamin dzia??u

Napisane przez shakal w 01 marzec 2014 - 13:12

1. Zanim napiszesz temat u???yj opcji "Szukaj", b???d??? te??? przejrzyj subforum "Problemy rozwi???zane". Tw???j problem by?? prawdopodobnie przerabiany ju??? kilka razy
2. Temat musi kr???tko okre??la??? o co chodzi. Zabronione jest ustawianie tematu, kt???ry nie okre??la tre??ci w w???tku
2. Zabronione jest zb???dne spamowanie w temacie. Temat ma s??u???y??? do rozwi???zania danego problemu, a nie do lu???nych rozm???w - od takich jest odpowiedni dzia??
3. Je??li uwa???asz, ???e problem u Ciebie wyst???puj???cy jest natury sprz???towej - od razu podaj specyfikacj??? sprz???tu, tj.:
 - p??yta g?????wna
 - procesor
 - karta graficzna
 - ilo????? pami???ci RAM
 - zasilacz (firma oraz moc zasilacza)
4. Je??li pomoc zostanie Ci udzielona kliknij "raportuj" na dole kt???rego?? z post???w w temacie i w raporcie napisz, ???e pomoc zosta??a udzielona. Pomo???e to moderatorom w ich pracy 
5. Je??li nikt nie b???dzie w stanie Ci pom???c, jednak???e sam rozwi??????esz dany problem, to mamy jedn??? pro??b??? - podziel si??? rozwi???zaniem. By??? mo???e pomo???esz dzi???ki temu innym osobom, kt???re maj??? podobny problem
 
Przy tworzeniu tematu zostaniesz poproszony o przeczytanie kilku wskaz???wek  - s??? tam tak???e linki do przydatnych temat???w. Prosimy, aby?? zapozna?? si??? z t??? notatk??? i zaakceptowa?? j??? ?¹WIADOMIE. 
 
?amanie regulaminu mo???e skutkowa??? otrzymaniem ostrze???enia
 #26803 A N G E L I K A

Napisane przez Kordian w 27 styczeń 2014 - 19:00

Ja wiem co?? o tym. Na mnie sie tak rzucaja i pytaj czy "mam ogolonego" i "czy je ruchne". Zawsze si??? czuje wtedy zniesmaczony, bo na pocz???tku chcia??bym dosta??? kwiatka, albo is??? na jak????? kolacj???, a te od razu z takimi teksktami.
#23782 Nab???r do ekipy GOcs!

Napisane przez yellow dot w 04 styczeń 2014 - 19:48

Ludzie no co wy? -dopiero co u nas na forum zawitali??cie, a si??? za moderatora bierzecie ?
#15793 OD ZERA DO PRO GAMERA - cz???????? I

Napisane przez mentor w 01 czerwiec 2013 - 15:10

OD ZERA DO PRO GAMERAWitam,
ma??y sukces ostatniego poradnika, zach???ci?? mnie do napisania kolejnych. Tym razem skupimy si??? na sobie samych, na rozwoju swoich indywidualnych umiej???tno??ci poprzez trening, sprz???t i ustawienia. Przedstawi??? wam swoje uwagi i do??wiadczenia, kt???re mog??? Wam pom???c w grze.

Pami???tajcie, i??? mog??? w niekt???rych sprawach si??? pomyli???, wi???c prosz??? o wyrozumia??o????? je??li z czym?? si??? nie zgadzacie. Ja jestem ??rednim graczem, pr???bowa??em to poprawi???, ale brakuje mi motywacji i czasu z racji wieku, ale mo???e kto?? inny wykorzysta ten poradnik. B???d??? si??? bardzo cieszy?? jak pomog??? cho??? jednej osobie.

Zapraszam do lektury.

CZ????¹??? I - SPRZ???TPostaram si??? napisa??? co?? od siebie na ten temat, techniczne rzeczy znajdziecie w Google.
Na pewno musimy zainwestowa??? troch??? w sprz???t - je??li chcecie co?? osi???gn?????? (s??? wyj???tki od tej regu??y, ale pisz??? porady kt???re b???d??? si??? dotyczy??y wi???kszo??ci).

Myszka:
1. Przede wszystkim wygoda! Kup myszk??? tam, gdzie mo???esz j??? przed zakupem wzi?????? w ??ap???, lub po zakupie zwr???ci???, jak Ci nie b???dzie le???e??? w d??oni. Myszka powinna by??? lekka, bo nie b???dzie m???czy??? waszej d??oni podczas d??ugiego grania.
Ja kupi??em DeathAddera 2013, wydawa??a mi si??? wielka na moj??? d??o??, czyli w sam raz. Niestety w rzeczywisto??ci ??lizga mi si??? i bol??? mnie palce przy d??ugim graniu. Nie jest to wina sprz???tu, tylko tego, i??? go nie zweryfikowa??em do swoich potrzeb ? nie pope??nijcie tego b?????du.
2. Wa???ny jest dobry sensor myszki, by przy zbytnim machaniu ni??? - nie wywo??a??? zjawiska akceleracji. Przyda si??? te??? troch??? wi???cej Hz i z 4-5 przycisk???w.
3. Nie kierujcie si??? DPI, wystarczy wam 400-500 (o tym p??????niej), wi???cej do Countera nie jest potrzebne.

S??uchawki:
1. Nie przep??acajcie za dodatkowe g??o??niki w s??uchawkach typu (5.1), w Countera gra si??? na ustawieniach stereo. Wyda??em kup??? kasy na zestaw kinowy na uszach, ale w GO to si??? kompletnie nie sprawdzi??o.
2. Tak samo wa???na jest wygoda, poczytajcie uwagi innych jak s??uchawki sprawuj??? si??? na d??u???sz??? met???. Nie powinny by??? ci??????kie, najlepiej aby nauszniki by??y z prawdziwej sk???ry ? nie b???dziecie mie??? odparze??, nie b???dzie si??? nic poci???.
3. Reszt??? parametr???w por???wnywajcie z innymi s??uchawkami i zdecydujcie sami na czym wam zale???y. Nie ma co przesadza???, bo GO ma i tak zjeb... d???wi???ki.

Monitor:
1. Wielko????? monitora to kwestia gustu, musi mie??? dobre mo???liwo??ci regulacji.
2. Wa???ny jest czas odpowiedzi, najlepiej 2 ms lub mniej, do tego cz???stotliwo????? od??wie???ania. Nie op??aca si??? dzi?? kupowa??? do GO monitora bez 120 hz, teraz jest ju??? nawet 144 hz.
Kupi??em za 600 z?? 60 hz, jak za 1250 z?? jest 144 hz. Teraz mam problem, mo???e chce kto?? kupi??? ode mnie monitor? ;p
3. Istotne s??? kolory, monitor pod?????czamy na HDMI, gdzie kolory s??? bardziej wyraziste, nie zapomnijmy zakupi??? odpowiedniego kabla (musi pasowa??? do naszych Hz i musi by??? mo???liwie jak najkr???tszy).

Jednostka centralna:
1. Nie ma co si??? rozpisywa???, ka???dy sam por???wna parametry, warto zap??aci??? za dobry procesor i kart??? graficzn???. Karta musi wsp?????gra??? z naszym monitorem, dopasowa??? odpowiednio kolory, wykorzystywa??? pe??nie mo???liwo??ci monitora i na odwr???t.

Inne:
1. Fotel! O tak..., to na nim spoczn??? wasze 4 litery i kr???gos??up. Zadbajcie o wygod??? i zdrowie. Musi mie??? dobr??? regulacje, dobrze jest jak mo???emy u??o???y??? ??okcie na bokach fotelu przy sterowaniu myszk???. Im jest wygodniej, tym lepiej skupimy si??? na grze, a nie na ci???g??ym zmienianiu pozycji na fotelu w poszukiwaniu ulgi.
Niestety ja mam fotel z Ikei za 150 z?? - od 2 lat, kt???ry ju??? 10 razy klei??em ta??m???, a po 2 h po??ladki zamieniaj??? si??? w kamie??, no ale c??????...
2. Co?? co przytrzyma Ci kabel od myszki, s??? fajne urz???dzenia do tego, ale niestety nigdzie nie mog??? kupi???. Nie ma nic bardziej irytuj???cego ni??? blokuj???cy si??? kabel od myszki.
3. Podk??adka, co najmniej ??rednia je??li chcesz co?? ustrzeli??? (o tym p??????niej). Musi wsp?????gra??? z myszk???.
4. Biurko odpowiednio du???e, aby wszystko si??? pomie??ci??o, ?????cznie z twoimi ??okciami, jak lubisz w ten spos???b przybli???y??? si??? do monitora w wa???nych spotkaniach.
5. Lampka na biurku pomo???e wam w graniu wieczorem/w nocy, powinna ona ??wieci??? do do??u aby Ci??? nie o??lepia???. Ma tylko dawa??? troch??? ??wiat??a, kt???re b???dziesz k???tem oka widzia??.
Nie b???dzie Ci si??? tak m???czy?? wzrok w ciemno??ciach, a nadmierne o??wietlenie b???dzie Ci przeszkadza???.
6. Dobra klawiatura na pewno si??? przyda, zawsze to jakie?? ms do przodu podczas wymiany ognia i zmieniania pozycji. Nie rozpisuje si??? tu, bo mam za 20 z?? i musi mi starczy???, nigdy za lepsz??? si??? nie rozgl???da??em, ale wiem od innych, ???e pomaga.

Teraz macie ju??? fajny sprz???t, w nast???pnej cz?????ci poradnika podpowiem Wam jak go ustawi???, przytocz??? wi???kszo????? informacji, kt???re znajdziecie na necie i dodam takie, kt???rych pr??????no tam szuka???.

PS Potrzebujecie od 4000-10 000 ty??, zale???nie co chcecie uzyska???, no c?????? takie ???ycie.